REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://skuterinwalidzki.pl

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym skuterinwalidzki.pl prowadzony jest przez Sebastian Majewski Handel-Usługi, Jasielska 3, Iława 14-202 NIP: 744-167-78-82. REGON: 281528358

2.Definicje

 

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.skuterinwalidzki.pl

b) Regulamin – regulamin obowiązujący w sklepie internetowym oraz przy dokonywaniu zamówień przez telefon , zbiór praw i obowiązków wyżej wymienionych.

c) Sprzedawca –Sebastian Majewski

d) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

h) Zamówienie - dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

i) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – artykuły dekoracyjne, chemia gospodarcza, artykuły papiernicze, prezenty okolicznościowe, materiały pirotechniczne,

j) Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną oraz telefoniczną

 

3. Zamówienia w realizacji mogą być anulowane pod warunkiem że nie zostały przekazane do wysyłki . Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

 

4. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia.

5.Kazde zamówienie w sklepie internetowym z strony www.skuterinwalidzki.pl przed jego realizacją zostaje potwierdzone telefonicznie

 

 

6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca sprawdza czy zamówienie zostało złożone prawidłowo . W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 

7. Jednocześnie informuje się, że zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Złożenie zamówienia poprzez kupującego nie stanowi podstawy do reklamacji i w świetle Prawa nie jest zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Dołożymy wszelkich starań, aby opisy i oferta cenowa na stronach sklepu była zawsze aktualna, a oferowane produkty były dostępne w ciągłej sprzedaży (z zastrzeżeniem sezonowości sprzedaży).

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny towarów w sprzedaży w sklepie internetowym sa w walucie polskiej (PLN)

 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest  paragon lub faktura .

 

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać sposób płatności : płatność w sklepie ,płatność przy odbiorze , płatność przelewem bankowym .

5. Ceny towarów moga ulegać zmianie na stronie internetowej .

 

 

§4. DOSTAWA

 

1.Zamówione towary dostarczamy w zależności od ich gabarytów : kurierem DPD , poczta polską ,naszym firmowym transportem lub jesli istnieje potrzeba inną firmą kurierską.

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego telefonicznie jesli sam chce wybrać firmą która ma dostarczyć produkt , jesli klient nie wystapi z prośbą o wybór firmy która ma towar dostarczyć decyzję podejmuje sklep.

 

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący .

 

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu , dopiero po jego odebraniu może dokonać zwrotu .

 

 

§5. REKLAMACJA

 

1. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 

2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 

3. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę natychmiast po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową telefonicznie lub mailowo : centrummobilnosci@gmail.com

 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. .

 

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827) o o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

 

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

4.    Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie.

 

5. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu  w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia na własny koszt .

 

6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu  niezwłocznie, nie później niż w terminie 100 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty odsyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

 

7. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

8. Formularz odstąpienia od umowy - powinien zawierać Imię i nazwisko osoby kupującej ,adres , nr konta bankowego , oraz nazwę zwracanego towaru .

 

9. Produkt z odstąpieniem odsyłamy na adres : Sebastian Majewski Handel-Usługi, Jasielska 3, Iława 14-202 Odsyłki pod inny adres nie będa przyjmowane i będą zwracane do nadawcy. 

10.Towar zwracany musi zostać dostarczony w takim samym stanie w jakim został zakupiony , towar nie zostanie przyjęty jeśli firma wykryje uszkodzenia które nastapia po czasie jego dostarczenia do klienta w trakcie jego użytkowania .

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),Ustawa z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2017 roku.

Komunikat w sprawie wdrożenia RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO - Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

W celu zachowania zgodności z przepisami RODO zaktualizowaliśmy Regulamin serwisu oraz związaną z nim Politykę prywatności.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest centrum-mobilności posiadająca stronę www.skuterinwalidzki.pl która nalezy do firmy Sebastian Majewski Handel-usługi ul.jasielska 3/7 Iława 14-202 kontakt e-mail centrummobilnosci@gmail.com


Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronach www.skuterinwalidzki.pl lub https://skuteryelektryczne.blogspot.com/

Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Ci korzystania z pełnych Usług strony, w tym dane niezbędne do utworzenia konta, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie , przy dokonywaniu zakupu dane będą przetwarzane do wykonania zamówienia czyli zostana przekazane osobie dostarczającej zamówienie, czyli dane które podajesz nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszych Usługach, np. e-mail, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP,
Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych


przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas.Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług.

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. obsługa płatności, gdy zdecydujesz się nasz dobrowolnie wesprzeć finansowo). Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób. Jak skorzystać ze swoich praw opisujemy w Polityce prywatności.

Nasza strona internetowa jest portalem sprzedażowym na którym mozesz kupić produkty , zostawiając wczesniej swoje dane które są potrzebne do wystawienia faktury oraz wysyłki przez firmy transportowe typu dpd lub bezpośrednio naszym transportem.

zostawiając dane osobowe lub inne swoje dane akceptujesz nasz regulamin oraz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie